OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Postanowienia Ogólne, Dodatkowe Porozumienia Ustne, Oferty

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: „OWS”) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, dostaw i świadczenia usług zawieranych przez EZTI Group s.c. NIP:8652576782 z siedzibą w Stalowej Woli (37-450 Stalowa Wola, ul. Szkolna 32) z kontrahentami (zwanymi dalej: „Kupującym” lub „Kupującymi”), których przedmiotem są towary lub usługi objęte przedmiotem działalności EZTI Candles. za wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami. Niniejsze OWS znajdują zastosowania zarówno do umów zawieranych z Kupującymi, będącymi podmiotami polskimi, jak i zagranicznymi.
 1. OWS są wiążące zarówno do EZTI Candles, jak i dla Kupującego. EZTI Candles nie obowiązują jakiekolwiek warunki określone przez Kupującego, nawet jeśli EZTI Candles nie zgłosi osobnego zastrzeżenia w tym Warunki określone przez Kupującego obowiązują EZTI Candles jedynie wówczas, gdy wyrazi na nie zgodę w formie pisemnej.
 1. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień OWS okaże się sprzeczne z zaakceptowanymi przez obie strony postanowieniami umowy, wówczas będą obowiązywać postanowienia
 1. W przypadku sprzeczności któregokolwiek postanowienia OWS z dokumentami innymi niż umowa, wówczas pierwszeństwo mają niniejsze OWS.
 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, że Kupujący zapoznał się z OWS

II. Zamówienia

 1. Wszelkie zamówienia i oferty składane przez Kupującego, jak również proponowane zmiany ich treści uznaje się za skutecznie złożone tylko wówczas, gdy zostały złożone lub potwierdzone z zachowaniem formy pisemnej.
 1. Zamówienie lub oferta złożone przez Kupującego powinny zawierać dokładną informację dotyczącą wymagań Kupującego w odniesieniu do Produktów, a w szczególności wymiarów i ilości Produktów, a także terminu realizacji i adresu dostawy.
 1. Zamówienia i oferty należy sporządzać w języku polskim, lub w innym języku uzgodnionym wcześniej przez obydwie strony w formie pisemnej. W przypadku zamówień lub ofert składanych przy wykorzystaniu formularzy stosowanych przez Sprzedawcę, Kupujący obowiązany jest do zawarcia w ofercie wszystkich informacji wymaganych przez Sprzedawcę. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący potwierdza tym samym, iż zapoznał się z treścią OWS i je akceptuje. Jeżeli w zamówieniu lub ofercie Kupujący określi ściśle wymogi, jakie winny spełniać Produkty, obowiązany jest on wskazać ewentualne dopuszczalne odstępstwa od tych wymogów. Zamówienie lub oferta złożone przez Kupującego przestają wiązać nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia ich doręczenia Sprzedawcy.
 1. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu przyjęcie zamówienia lub oferty z zachowaniem formy pisemnej. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub oferty Sprzedawca określi terminy dostaw Produktów. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o przyjęciu zamówienia lub oferty Kupującego w terminie dwóch tygodni od daty jego doręczenia.
 1. Brak oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia lub oferty Kupującego oznacza, że zamówienie lub oferta Kupującego nie zostały przyjęte.
 1. W przypadku, gdy przyjęcie zamówienia lub oferty złożonej przez Kupującego jest niemożliwe, w szczególności z uwagi na brak możliwości spełnienia wymagań Kupującego w odniesieniu do Produktów, Sprzedawca może poinformować Kupującego w terminie pięciu dni roboczych o braku możliwości przyjęcia zamówienia lub oferty. Brak oświadczenia Sprzedawcy w powyższym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia lub oferty Kupującego do realizacji. Sprzedawca może jednocześnie zaproponować Kupującemu odmienne warunki realizacji zamówienia lub oferty.

III. Warunki dostawy

 1. Jeśli w umowie wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, uzgodnione terminy wykonania nie są terminami ostatecznymi.
 2. Termin dostawy/wykonania usługi rozpoczyna swój bieg w momencie wyjaśnienia wszystkich wątpliwości oraz uzgodnienia wszystkich warunków transakcji. Warunkami rozpoczęcia biegu terminu dostawy/wykonania usługi jest:
 • terminowe dostarczenie do EZTI Candles. wszystkich dokumentów co do dostarczenia których Klient jest zobowiązany
 • wszystkie zatwierdzenia, zgody oraz inne decyzje, które Klient zobowiązany jest podjąć, zostały wydane w odpowiednim terminie
 • wszystkie zobowiązania Klienta wynikające z transakcji, w szczególności obowiązek dokonania zapłaty, zostały w całości wykonane.
 1. Jeśli nie ustalono inaczej, termin dostawy uważa się za zachowany w momencie wysłania dostawy do Klienta z siedziby lub magazynu EZTI Candles. w uzgodnionym terminie.
 2. Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony o okres uzasadniony:
 • zaistnieniem siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności nieprzewidziane wydarzenia, na które EZTI Candles. nie ma wpływu ani za które nie jest odpowiedzialny (np. akty władz państwowych niezależnie od ich ważności, pożary, powodzie, wichury, eksplozje oraz inne katastrofy naturalne, niepokoje społeczne, strajki, korzystanie z prawa lockdownu). Powyższe odnosi się również do okresu opóźnienia w dostawie oraz do sytuacji dotknięcia działaniem siły wyższej dostawcy EZTI Candles.
 • koniecznością uzyskania zatwierdzeń lub zgód osób trzecich, których uzyskanie należy do Klienta i które nie zostały dostarczone w uzgodnionym czasie
 • nie dostarczeniem przez Klienta specyfikacji produktu/usługi w uzgodnionym czasie.
 1. Dostawy oraz usługi mogą być wykonywane partiami o ile z ich charakteru nie wynika, iż dostawa częściowa nie może być przez Klienta zaakceptowana. W przypadku dostaw częściowych, EZTI Candles. upoważniony będzie do wystawienia odrębnej faktury za każdą partię towaru/usługi.
 2. Realizacja poszczególnych zamówień może odbiegać od ich treści w dopuszczalnym marginesie dla: ilości +/-20%, dla dostawy +/-2 tygodnie. Dopuszcza się również zmianę w rozmiarach, zawartości, wadze i odcieniu świec wynikającą z produkcji. Dostawy, o których mowa w zdaniach poprzedzających, uważane są za należycie wykonane przez EZTI Candles. a Kupujący zobowiązany jest do przyjęcia świec. EZTI Candles. według swej najlepszej wiedzy, dostarczy informację o wymiarach i wadze transportowanych świec, a także o materiałach użytych jako ich Nie stanowi to gwarancji skrupulatnego stosowania się do tych informacji, wobec czego EZTI Candles. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niezgodności stanu faktycznego z informacjami dostarczanymi na podstawie niniejszego punktu.
 3. ZAPŁATA NALEŻNOŚCI
 4. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na każdej fakturze Sprzedawca określa termin i sposób zapłaty ceny za dostarczane Produkty.
 5. Faktury będą wystawiane w walucie określonej w Umowie Sprzedaży. Cena Produktu zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
 6. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z zapłatą wymagalnych należności, Sprzedawcy przysługują odsetki za opóźnienie określane na podstawie prawa polskiego w wysokości wskazanej we właściwych przepisach prawa. Ponadto Sprzedawca może wstrzymać przekazanie Kupującemu następnych partii Produktów do czasu zapłaty zaległych płatności, wzywając Kupującego do zapłaty wymagalnych należności w terminie siedmiu dni od daty doręczenia Kupującemu odpowiedniego wezwania, a w razie braku zapłaty w tak wyznaczonym dodatkowym terminie, Sprzedawca może od umowy odstąpić.
 7. Opóźnienia w płatnościach mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw kolejnych partii produktów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw, jednak negatywne następstwa takiego wydłużenia terminów dostarczenia Produktów nie obciążają Sprzedawcy.
 8. Po dokonaniu zapłaty zaległej należności przez Kupującego, Sprzedawca wznowi dostawy zamówionych Produktów na określonych jednostronnie przez siebie warunkach. Zmiana terminów dostarczania Produktów, w trybie opisanym powyżej, nie wymaga dla swej ważności zgody Kupującego i następuje z chwilą zawiadomienia o tym Kupującego.
 9. Datą zapłaty jest data wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 10. W przypadku zamówień realizowanych na przedpłatę, przekazanie przez Sprzedawcę zamówienia do produkcji następuje po dokonaniu zapłaty przez Kupującego w wysokości uzgodnionej przez strony.

V. Przejście Ryzyka, Incoterms, Ubezpieczenie w Transporcie

 1. O ile inaczej nie ustalono, dostawy odbywają się na zasadach „ex works” zgodnie z Incoterms 2000. Wysyłka realizowana na koszt i ryzyko Kupującego. EZTI Candles. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę świec w czasie transportu.
 1. O ile inaczej nie postanowiono, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta w momencie przeniesienia posiadania produktów na osobę wykonująca transport, najpóźniej w momencie opuszczenia miejsca dystrybucji EZTI Candles. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy za zorganizowanie transportu odpowiedzialny jest EZTI Candles. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn za które Klient odpowiada, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Klienta w momencie powiadomienia go o gotowości EZTI Candles. do dostarczenia produktów.
 1. Jeżeli międzynarodowe, zwyczajowe postanowienia umów dotyczące transportu oraz przejścia ryzyka pomiędzy stronami zostały użyte w łączącym strony kontrakcie, będą one interpretowane zgodnie z Międzynarodowymi Zasadami Interpretacji Terminów w Transakcjach Handlowych (Incoterms 2000).
 1. EZTI Candles. ubezpiecza produkty w transporcie wyłącznie na podstawie odrębnej umowy i na koszt Klienta.

VI. Ceny

 1. Ceny EZTI Candles. podawane są przy złożeniu zamówienia są cenami netto, które należy powiększyć o należny podatek od towarów i usług lub inne należne zgodnie z przepisami prawa podatki, opłaty i należności publicznoprawne, w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury
 1. EZTI Candles. zastrzega sobie prawo do zmiany potwierdzonych lub uzgodnionych cen w przypadku wzrostu kosztów, zmiany kursu wymiany walut lub regulacji walutowych, zmian ceł lub zmiany innych czynników będących poza kontrolą EZTI Candles. EZTI Candles. w takim przypadku poinformuje Kupującego o zmianie cen oraz o stanie zrealizowanego dotychczas zamówienia. W przypadku wzrostu cen, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanego zamówienia, o czym zobowiązany jest powiadomić EZTI Candles w formie pisemnej w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania nowych Po upływie tego terminu odstąpienie nie jest już możliwe. Zmiany kursu wymiany walut nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od potwierdzonego zamówienia.
 1. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego EZTI Candles. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności EZTI Candles. przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej, określone ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r., 118 ze zm.), płatne na rachunek bankowy EZTI Candles.
 1. W przypadku opóźnienia w płatnościach należnych EZTI Candles. od Kupującego, EZTI Candles. jest upoważniony bez uprzedniego wezwania do zapłaty zaległości do:
 1. wstrzymania realizacji wszelkich potwierdzonych zamówień do czasu uregulowania w całości zaległości przez Kupującego oraz
 2. żądania przedpłaty w pełnej wysokości na poczet ceny za zamówione świece. Jeśli opóźniona płatność jest przyczyną wstrzymania wydania wcześniej zamówionych i wyprodukowanych świec, EZTI Candles. ma prawo je sprzedać osobie trzeciej, co dotyczy także możliwości sprzedaży przez EZTI Candles. osobie trzecie świec wyprodukowanych według wzoru dostarczonego przez Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę.

VII. Magazynowanie

 1. Magazynowane świece muszą zostać odebrane w terminie 150 dni kalendarzowych od daty wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub innym uzgodnionym przez Strony W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze Opakowań, EZTI Candles. ma prawo do:
 1. naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości nieodebranych świec za każdy dzień opóźnienia w odbiorze – kara ma charakter Kara ta nie jest naliczana, jeżeli Kupujący zapłaci EZTI Candles. zaliczkę w wysokości 100% wartości nieodebranych świec.
 1. naliczenia opłaty za opóźnienie w nabyciu i odbiorze zamówionych produktów w wysokości 35 PLN netto miesięcznie za każdą paletę nieodebranych świec – opłata ma charakter zaliczalny.
 1. W przypadku gdy opóźnienie w odbiorze świec przekroczy 35 dni kalendarzowych, EZTI Candles. ma prawo, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Kupującego do odbioru świec w dodatkowym terminie 15 dni od dnia doręczenia wezwania, zniszczyć nieodebrane świec, a ich wartością i wszelkimi kosztami związanymi z ich zniszczeniem oraz przechowywaniem, w tym karami i opłatami umownymi, o których mowa w punkcie poprzedzającym, obciążyć Kupującego, na co Kupujący wyraża zgodę.

VIII. Siła Wyższa, Rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku niemożności wykonania przez EZTI Candles. dostawy/usługi, z przyczyn zaistnienia siły wyższej opisanej w pkt II.4 niniejszych Ogólnych Warunków w odpowiednim terminie, każda ze stron może całkowicie lub częściowo odstąpić od zawartej umowy. Powyższe prawo odstąpienia dotyczy również następczej niemożności wykonania umowy z przyczyn, za które EZTI Candles. nie odpowiada. W takiej sytuacji EZTI Candles. zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Kupującego o zaistnieniu takiego zdarzenia w ciągu 3 dni od wystąpienia okoliczności opisanych w niniejszym punkcie. W przypadku realizacji wyżej wymienionego prawa odstąpienia, jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona. W przypadku podjęcia zamiaru odstąpienia od umowy z przyczyn określonych powyżej, strona odstępująca zobowiązana jest poinformować druga stronę o zamiarze odstąpienia bez zbędnej zwłoki.
 2. EZTI Candles. zwolniony jest ze swoich zobowiązań umownych w przypadku nie dostarczenia towaru z przyczyn, za które EZTI Candles. nie odpowiada, przez strony trzecie w odpowiednim terminie towarów i/lub produktów i/lub usług niezbędnych do wykonania umowy.

IX. Zastrzeżenie Prawa Własności

1. Produkty pozostają własnością EZTI Candles. do czasu dokonania za nie pełnej płatności.

2. Kupujący w związku z nabyciem produktów standardowych nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej oraz licencji na korzystanie z nich, w tym jakichkolwiek praw do utworów prawa autorskiego, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, know-how związanych z produktami.

3. Kupujący w związku z nabyciem produktów personalizowanych po opłaceniu zamówienia nabywa prawa własności do produktu dla niego wytworzonego.

4. Kupujący ponosi koszty wytworzenia, dostawy, wymiany oprzyrządowania do produkcji świec personalizowanych, które nie są w stałej ofercie. Wszelkie prawa do dokumentacji technicznej opracowanej w związku z procesem produkcji świec oraz know– how objętego tą dokumentacją, jak również oprzyrządowania do produkcji świec (w tym form i przedform), przysługują w całości EZTI Candles. zarówno w okresie trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu, nawet w przypadku uiszczenia za nie zapłaty. W przypadku wygaśnięcia umowy i uiszczenia przez Kupującego pełnych kosztów, o których mowa w niniejszym punkcie, EZTI Candles. może przenieść na pisemne żądanie Kupującego własność form do produkcji świec według wzorów dostarczonych przez Kupującego oraz zniszczyć przedformy do takiej produkcji. EZTI Candles. zobowiązany jest do konserwacji oprzyrządowania (form i przedform) i utrzymywania go w gotowości produkcyjnej w trakcie realizacji umowy do czasu jego naturalnego zużycia lub upływu maksymalnie okresu dwóch lat od daty ostatniej dostawy

5. Kupujący gwarantuje, że dostarczone przez niego wzory, grafiki czy logotypy nie naruszają obowiązujących przepisów praw własności przemysłowej i dóbr osobistych osób trzecich, a korzystanie z nich, w tym wytwarzanie produktów według nich, nie będzie stanowić naruszenia praw osób trzecich, czynu nieuczciwej konkurencji lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Kupujący gwarantuje ponadto, że jest uprawniony do udzielenia EZTI Candles. zezwoleń, o których mowa w punkcie poniżej, w tym zgody na dokonywanie modyfikacji, zmian, uzupełnień i opracowań dostarczonego wzoru produktu. W przypadku gdyby okazało się, że którekolwiek z oświadczeń Kupującego, o których mowa w niniejszym punkcie, było niepełne lub nieprawdziwe, Kupujący zobowiązuje się do naprawienia EZTI Candles. wszelkiej wynikającej z tego szkody (majątkowej i niemajątkowej, pośredniej i bezpośredniej), a także do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, a w przypadku gdyby zaspokojenie tych roszczeń było niemożliwe – do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych.

6. Kupujący udziela EZTI Candles. w celu realizacji przez EZTI Candles. praw i obowiązków przewidzianych w niniejszych OWS zezwolenia na :

a) korzystanie z dostarczonego wzoru produktu na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w szczególności określonych w art. 50 i art. 46 ustawy z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), dokonywania jego modyfikacji, zamian, uzupełnień i opracowań oraz

b) wytwarzanie i/lub używanie wszelkich wytworów, w których wzór jest zawarty lub zastosowany, jak również składowania takich wytworów do takich celów.

7. Wszelkie katalogi, wzory produktów, cenniki i inne dokumenty otrzymane przez Kupującego od EZTI Candles. pozostają własnością EZTI Candles. Powyższe nie dotyczy: zamówień; potwierdzeń zamówień; umów zawartych pomiędzy Kupującym a EZTI Candles; dokumentów, do których posiadania, na podstawie przepisów prawa, zobowiązany jest Kupujący

 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Sprzedawcy, które nie są publicznie znane, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dziennik Ustaw nr 47, pozycja 211). Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji żadnym osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z Umów Sprzedaży Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji które:

a. zostały podane do powszechnej wiadomości bez naruszenia przepisów prawa

b. muszą zostać ujawnione na żądanie uprawnionego organu państwowego lub Sądu, działających w granicach swoich kompetencji

c. muszą zostać ujawnione w ramach wymaganych prawem obowiązków publikacyjnych.

X. ZGŁASZENIE WAD PRODUKTÓW i REKLAMACJI

 1. EZTI Candles. udziela kupującemu gwarancji na produkty w czasie 10 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury na dane świece, pod warunkiem, że świece zostały odebrane zgodnie z Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie przy kurierze czy przesyłka nie jest uszkodzona. Przyjęcie przez kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli kupujący nie wykona z kurierem protokołu szkody, droga reklamacji zostaje zamknięta i nie będzie uwzględniona.
 1. Wszelkie reklamacje dla swej skuteczności wymagają zgłoszenia ich w formie pisemnej w poniższych terminach:
 • reklamacje ilościowe – w dniu odbioru
 • reklamacje jakościowe: wady jawne – w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania.

Niezachowanie wymogów, o których mowa w niniejszym punkcie, powoduje utratę uprawnień przez Kupującego z tytułu wad. Niewielkie odchylenia w jakości, kolorze, rozmiarze, wadze, wykończeniu, projekcie, itd. dopuszczalne w handlu i /lub technicznie nieuniknione, nie stanowią uzasadnionego powodu do reklamacji. Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dostawcy wraz z reklamacją protokołu reklamacyjnego oraz do zabezpieczenia reklamowanych produktach. EZTI Candles. zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, z jednoczesnym prawem sprawdzenia reklamowanych produktów w siedzibie Kupującego lub w innym miejscu, w którym się one znajdują, w terminie 10 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, EZTI Candles. według swego wyboru: a) dostarczy Kupującemu na własny koszt: – w przypadku reklamacji jakościowej: w miejsce wadliwych produktów samą ilość produktów niewadliwych, – w przypadku reklamacji ilościowej: brakującą ilość produktów, albo b) obniży cenę: – w przypadku reklamacji jakościowej. Postanowienia niniejszego punktu obejmują całość uprawnień Kupującego wobec EZTI Candles. w związku z wadami produktów. Poza regulacją objętą niniejszym punktem wyłączona zostaje odpowiedzialność EZTI Candles. z tytułu rękojmi za wady. Produkty personalizowane po akceptacji podsumowania nie są objęte prawem do zwrotu.

 1. Odpowiedzialność EZTI Candles. jest ograniczona do szkody wyrządzonej z winy umyślnej. W zakresie w jakim pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego wyłączona zostaje wszelka odpowiedzialność EZTI Candles. wykraczająca poza przewidzianą postanowieniami niniejszego punktu.
 1. EZTI Candles. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób użycia przez Kupującego nabytych produktów.
 1. Kupujący oświadcza, iż nie będzie wykorzystywał produktów w sposób, który prowadzić będzie do powstania produktu niebezpiecznego. W przypadku zgłoszenia wobec EZTI Candles. roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt niebezpieczny, wytworzony przez Kupującego z użyciem produktów, Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie przejąć obowiązki związane z takimi roszczeniami.
 1. Złożenie reklamacji przez Kupującego w żadnym razie nie jest podstawą do odmowy zapłaty części lub całości należności za dostarczone Produkty jak i za następne lub wcześniejsze dostawy, wykonane zgodnie z daną Umową Sprzedaży. Złożenie reklamacji, nie jest też podstawą do zwrotu części lub całości dostarczonego Produktu. Wszelkie zwroty muszą być ustalone i potwierdzone przez Sprzedawcę z zachowaniem formy pisemnej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawa obowiązującego w Polsce. Spory, mogące wyniknąć w związku OWS lub umowami zawartymi z zastosowaniem OWS rozstrzygać będzie Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby EZTI Candles. albo Sąd w Stalowej Woli.
 1. Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS nie narusza ważności i wykonalności pozostałych postanowień, oraz ważności i wykonalności OWS lub umowy zawartej z zastosowaniem OWS jako całości. W przypadku nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszych OWS strony zobowiązują się dołożyć starań w celu zastąpienia nieważnego postanowienia postanowieniem nowym odzwierciedlającym najpełniej wolę i intencję
 1. W celu realizacji umowy oraz utrzymywania bieżących relacji z klientami, EZTI Candles. uprawnione jest do przetwarzania danych Kupujących. Niniejszym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji umowy.
 1. Wszelkie umowy poddane są właściwości prawa polskiego.
 1. Niniejsze OWS obowiązują od 01 stycznia 2021 .